Forretningsbetingelser

Advokaterne Passagen har adresse Passagen 4, 8500 Grenaa.

Vi kan kontaktes på telefonnummer 8632 2400 samt på e-mailadressen advo@advokaternepassagen.dk.

Vort cvr-nummer er: 15 18 86 93.

Advokaterne Passagen er organiseret som et interessentskab (I/S).

Advokaterne i virksomheden er beskikkede af det danske justitsministerium og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokaterne Passagen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, policenummer: 156-08655100-30010. Denne forsikring dækker al advokatvirksomhed udøvet af firmaet, uanset hvor virksomheden udøves.

Advokaterne Passagen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales  med klienten.

Advokaterne Passagen anvender følgende forretningsbetingelser:

Interesse- eller loyalitetskonflikt
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Honorar og betaling
Fastsættelsen af et advokathonorar er baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. I forbrugersager  afgives dog altid en skriftlig oplysning om, hvorledes salæret vil blive beregnet mv.

Fakturering
Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (aconto)afregnes med passende intervaller, oftest hver tredje måned, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 7 dage fra fakturadato, og beløbene er inkl. moms.

Klientmidler
Advokaterne Passagen I/S har klientbankkonti i Sparekassen Kronjylland A/S. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000,00 Euro (anslået til ca. kr. 750.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom beløbene står på forskellige konto, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsdrivende formål. Her dækkes beløb op til 10. mio. Euro (anslået til ca. kr. 75.000.000,00) indtil 12 måneder efter beløbet er indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk

Udlæg
Klienten faktureres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Faktureringen af udlæg sker løbende og eventuelt efter en forudgående anmodning om a conto indbetaling inden bestilling sker.

Fortrolighed
Medarbejderne hos Advokaterne Passagen er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Advokaterne Passagen, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Afslutning af opgaven
Advokaterne Passagen fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst tre år fra fakturadato.

Klager
Advokaterne Passagen er underlagt og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særlig gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet.

Såfremt der herefter stadig er uenighed, kan der indgives klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K – postkasse@advokatnaevnet.dk,

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på hjemmesiden er gjort offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet.

Indholdet er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Advokaterne Passagen ikke har kontrol. Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden eller indholdet af tredjemands hjemmesider.

Immaterielle rettigheder
Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. De må alene benytte hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem.

Behandling af personoplysninger
Når De benytter hjemmesiden, opsamles oplysninger om Deres adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af “cookies”. Oplysningerne benyttes til at beskrive, hvordan hjemmesiden benyttes, således at vi kan sikre, at hjemmesidens indhold altid er relevant.