Artikel – Udlejer bør udlevere vejledning til lejekontrakt

Såfremt du som udlejer glemmer at udlevere vejledningen til en lejekontrakt  kan det få store konsekvenser . En nyere landsretsdom havde to lejere ikke fået udleveret vejledningen til sin lejekontrakt, som var indgået på typeformular A, 8. udg. På den baggrund anså Landsretten at lejekontrakten var indgået på en uautoriseret blanket, hvilket betød at udlejeren havde den indvendige vedligeholdelsespligt.

For så vidt angår de faktiske forhold, så var der tale om to lejere der i 2013 indgik en lejeaftale med udlejer om leje af en beboelseslejlighed. Udlejer udarbejde aftalen på den dagældende typeformular A, 8. udg., 2001. Lejerne havde dog kun fået udleveret lejeaftalens første 6 sider, og ikke den efterfølgende vejledningen på 7 sider til den autoriserede typeformular.

Lejeren klager ved fraflytning

Da lejerne ville fraflytte opstod der tvist om omfanget af lejernes vedligeholdelsespligt. Der var i typeformularen blevet krydset af i §§ 7 og 8, der angiver, at lejemålet er nyistandsat ved indflytningen, at det ved ophør skal afleveres nyistandsat, og at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejerne.

Med baggrund heri blev sagen indbragt for boligretten, hvor det kunne bevises, at lejerne kun havde fået udleveret side 1-6 af den autoriserede kontrakt. Dette sket ved forklaringer, men også ved at udlejer havde sendt denne del af kontrakten på e-mail til lejerne.  På denne baggrund fandt Boligretten, at lejeaftalen mellem parterne måtte anses for at være indgået på en blanket, der ikke er autoriseret, hvorfor vilkårene i lejeaftalens §§ 7 og 8 var ugyldige, jf. lejelovens § 5, stk. 2.

Resultatet blev, at udlejeren havde den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, og lejerne slap for at skulle istandsætte lejemålet ved fraflytningen.


Landsretten stadfæster

Sagen blev af udlejeren anket til landsretten. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse og stadfæstede, at grundet den manglende vejledning anså man kontrakten som at være indgået på en uautoriseret blanket. Derfor var vilkårene i kontraktens §§ 7 og 8 ugyldige, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Den indvendige vedligeholdelse påhvilede derfor udlejer.


Denne dom illustrerer med al tydelighed,  hvor vigtigt det er, at man som udlejer husker at udlevere hele den autoriserede blanket inklusiv vejledningssiderne, uanset at de fleste lejere ikke ønsker at gennemgå vejledningen.

Det kan derfor få økonomiske konsekvenser for udlejer, hvis man glemmer at udlevere vejledningen. Såfremt du er i tvivl bør du kontakte Advokaterne Passagen for at få en grundig gennemgang af dine lejekontrakter.