ARTIKEL – Noget for noget

HVAD MÅ EN REPARATØR/ ET VÆRKSTED GØRE FOR AT FÅ BETALING. MÅ DER SKE TILBAGEHOLDELSE I DET REPAREREDE?

Hvis en landmand har indleveret sin traktor til reparation, og mekanikeren ikke er helt sikker på landmandens betalingsevne, har mekanikeren mulighed for at nægte at udlevere traktoren, indtil der sker betaling.

Mekanikeren kan vælge at gøre dette, selvom han tidligere overfor landmanden har valgt den normale fremgangsmåde, hvor der sendes en faktura med en kreditperiode.

Efter retspraksis kan mekanikeren nægte at udlevere traktoren, indtil landmanden har betalt mekanikerens regning for den udførte reparation.

Det plejer som udgangspunkt at medføre, at regningen bliver betalt, så landmanden kan få sin traktor tilbage. Hvis landmanden ikke betaler, og mekanikeren vil have inddrevet sit tilgodehavende, er han nødt til at iværksætte normal inkassoprocedure med retslige skridt.

Tilbageholdelsesret er kun en ret til at nægte at udlevere traktoren.

Hvornår og hvor længe kan man tilbageholde?

Mekanikeren kan tilbageholde traktoren fra det øjeblik, han har udført sin del af aftalen – nemlig reparationen. Derfor er mekanikeren også forpligtet til at udlevere traktoren, når der er sket betaling.

Så længe traktoren er i mekanikerens varetægt, er mekanikeren forpligtet til at opbevare traktoren forsvarligt. Traktoren skal være låst inde og beskyttes mod vind og vejr.  Mekanikeren skal opbevare traktoren, som om det var hans egen maskine.

Hvis landmanden i eksemplet fotrsat ikke betaler, og værdien af traktoren er mindre end mekanikerens tilgodehavende, eller omkostningerne ved at opbevare traktoren overstiger værdien af traktoren, er mekanikeren ikke længere forpligtet til at opbevare traktoren, og han kan sælge traktoren for at få dækket sit krav eller sine omkostninger ind.

Det tidspunkt, af de to ovenfor nævnte, som først indtræder, er det tidspunkt, hvor mekanikeren har ret til at sælge. Det er dog hensigtsmæssigt at kontakte landmanden skriftligt en sidste gang og oplyse, at såfremt betaling ikke sker straks, vil traktoren blive solgt.

Tilbageholdelsesretten er kun knyttet til den reparation, som er årsag til, at landmanden indleverede traktoren. Mekanikeren kan altså ikke tilbageholde traktoren som sikkerhed for et tidligere tilgodehavende hos landmanden.

Tilbageholdelsesret i forhold til andre kreditorer
I de tilfælde, hvor mekanikeren har udført reparation i henhold til aftale med landmanden, således at mekanikeren har tilført traktoren en vis værdi eller kan bevise, at der er udført fornuftigt arbejde, har mekanikeren ret til at tilbageholde traktoren.

Denne ret bortfalder i det øjeblik, traktoren bliver udleveret til landmanden.

Der opstår ofte diskussion om, hvordan mekanikeren skal forholde sig i de tilfælde, hvor andre end ejeren har rettigheder over traktoren. Det kunne eksempelvis være en kreditor eller panthaver.

Hvis man som mekaniker udfører arbejde, som må anses at være nødvendigt og rimeligt, må de øvrige rettighedshavere respektere mekanikerens ret til at tilbageholde traktoren.

Det samme gør sig som udgangspunkt også gældende, når ejeren er gået konkurs og traktoren indgår i boets aktiver. Her er kurator forpligtet til at acceptere mekanikerens ret til at tilbageholde traktoren.

Dog kan der forekomme den situation, at mekanikeren reparerer en traktor med ejendomsforbehold fra et leasingselskab. Her kan mekanikeren som udgangspunkt ikke tilbageholde maskinen, medmindre der er tale om en reparation, der er nødvendig for at opretholde traktoren i en forsvarlig eller funktionsdygtig stand.

Der kunne også være tale om en situation, hvor der blev isat en langt kraftigere motor. Denne forøgelse af værdien på traktoren er panthavere og andre rettighedshavere som hovedregel forpligtede til at respektere. Her er tilbageholdelsesret taget med udgangspunkt i værdiforøgelsen, hvorfor mekanikeren ikke nødvendigvis kan få hele sit tilgodehavende betalt. Her skal der ske udlevering, når værdiforøgelsen er betalt.

Ekstinktion og salg
Derudover kan der være tale om problemstilling vedrørende tidligere rettigheder, som mistes/”slukkes”. (Ekstinktion). Hvis mekanikeren, som har traktoren i sin varetægt, er i god tro angående landmandens ret til at disponere over traktoren og ikke har kendskab til andre rettigheder fra andre rettighedshavere, vil mekanikeren kunne vinde ret. Det er som udgangspunkt meget svært berettiget at kunne tilbageholde traktoren på dette grundlag, men det er dog muligt. 

Konklusion:
Forudbetaling giver størst sikkerhed.  Tilbageholdelse kan kun ske for foretagelse af reparationer, der er nødvendige for, at maskinen er i forsvarlig og funktionsduelig stand eller som klart forøger maskinens værdi. Mekanikeren kan ikke udøve tilbageholdelsesret for krav om betalinger derudover.

Derfor: Kontakt Advokaterne Passagen, hvis der er tvivl om hvordan du skal forholde til manglende betaling – herunder tilbageholdelsesret, så kan vi vejlede dig til den bedste løsning.